بایگانی دسته

فیلم

کلیپ/ تنها راه نجات بشر امروز، تحقق فکرهای خیرخواهانه واقعی در ذهن آدمی

کلیپ «خیرالحافظین» دکتر محمدتقی فعالی. تنها حافظ بشر خداست. مهم ترین چیزی که باعث می شود حافظ عالم از شما در برابر خطرات محافظت کند، فکرهای خیرخواهانه است؛ اول برای دشمن، بعد برای دوستان. تنها راه نجات بشر امروز، تحقق فکرهای خیرخواهانه واقعی در ذهن آدمی و به دنبال آن عمل است. مذهب یعنی خیرخواه همه بودن و به همه چیز خوب و زیبا نگاه کردن.