بایگانی برچسب‌

آمار‌های غذایی ایران

آمار‌های غذایی ایران

الگوی زندگی و تغذیه در ایران تغییر کرده است. کیفیت غذا هر روز پایین‌تر می‌آید و با وجود سیری شکمی، سیری سلولی در افراد حاصل نمی‌شود. تغییر الگوی مصرف غذایی در دهه‌‌های…