بایگانی برچسب‌

آمار خشونت اجتماعی

آمار خشونت اجتماعی

علی‌رغم عدم دسترسی به آمار دقیق خشونت در جهان و ایران، می‌توان بصورت اجمالی، گزارشی از خشونت اجتماعی در جهان و ایران مبتنی بر آمارهای موجود به دست آورد. اما مسئله مهتر،…