بایگانی برچسب‌

اسپلینترسل و «silent hill»

اسپلینترسل و «silent hill»

در بازی اسپلینترسل هیچ نشانه‌ای از ایرانی بودن در شکل و قیافه سربازان دشمن نیست. اشکالات مکالمه سربازان و طراحی چهره، لهجه و... را فقط یک شخص ایرانی می‌تواند متوجه شود.…