بایگانی برچسب‌

اصل پیوستگی از منظر آموزه‌های دینی

اصل پیوستگی از منظر آموزه‌های دینی

مروری بر آیات و روایات به ما نشان می‌دهد که اصل پیوستگی میان اجزای جهان مورد تأیید دین است. قرآن به‌گونه‌های مختلف تأثیر و تأثر متقابل بخش‌های مختلف جهان را به ما نشان…