بایگانی برچسب‌

الزامات آپارتمان‌نشینی

الزامات آپارتمان‌نشینی

خانه‌های گسترده و فراخ ایرانیان الزاماتی را برای ساکنان خود پدید آورده بود که مردم را به کارهای جمعی، دلسوزی، صمیمیت، آگاهی از حال هم، کمک به همدیگر برای تربیت فرزندان،…