بایگانی برچسب‌

انواع خودکشی

انواع خودکشی

نظریه‌پردازان تقسیم‌بندی‌های مختلفی از انواع خودکشی ارائه داده‌اند که مشهورترین آن، تقسیم‌بندی دورکیم است. وی خودکشی را به چهار دسته تقسیم کرده است: خودکشی خودخواهانه،…