بایگانی برچسب‌

ایران در محاصره مشکلات بدون مرز

ایران در محاصره مشکلات بدون مرز

امنیت محیط زیست به صورت عنصری اساسی در امنیت انسانی است و تخریب طبیعت چالش واقعی انسان در دهههای آینده است. در سالهای اخیر، خطر ملموس و آشکار ناشی از گرم شدن کره زمین…