بایگانی برچسب‌

بحران محیط‌زیست

بحران محیط‌زیست

نظر به اهمیت و به روز بودن این مسأله، بجاست ابتدا از وضعیت موجود محیط زیست، سخنی به میان رود. بحران محیط زیست چیست؟ اساساً آیا میتوان واژه «بحران» را برای وضعیت فعلی…