بایگانی برچسب‌

تربیت به سبک هیتلر

تربیت به سبک هیتلر

در این مقاله به بررسی پدیده‏ی تنبیه بدنی کودکان پرداخته شد. سخن اصلی این نوشتار این است که جایگزین‌هایی برای تنبیه بدنی وجود دارد که هم در غالب موارد، سبب ایجاد تغییر…