بایگانی برچسب‌

جایگاه ایران در تخریب محیط زیست

جایگاه ایران در تخریب محیط زیست

شاخصهای جهانی بر مؤلفههایی استوار است که یکی از مؤلفههای مهم آن محیط زیست است. در نتیجه باید بررسی شود که این شاخص چه وضعیتی دارد، چقدر تخریب شده، دارای چه میزان فرسایش…