بایگانی برچسب‌

جرم‌شناختی

بررسی جرم‌شناختی هرزه‌نگاری کودکان

یکی از مهم‌ترین جرایم جنسی علیه کودکان، توصیف و ترسیم و به نمایش گذاشتن هرزه‌نگارانه آنان است که یکی از گونه‌های زشت سوءاستفاده جنسی از کودکان به‌شمار می‌رود.