بایگانی برچسب‌

حقوق و قوانین مرتبط با هرزه‌نگاری

حقوق و قوانین مرتبط با هرزه‌نگاری

ﻗﺎﻧﻮن‌گذار ﻣﻴﺎن آﺛﺎر ﻣﺒﺘﺬل و ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺒﺘﺬل ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﺧﻔﻴﻒﺗﺮی ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ۴ مادّه ۱۴…