بایگانی برچسب‌

خرافه و خرافه‌گرایی

خرافه و خرافه‌گرایی

خرافه بارزترین مصداق اندیشه انحرافی است و امروزه به مثابه یک آسیب اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. این پدیده معمولاً در جوامع سنتی و ایستا رواج بیشتری دارد و ویژگی…