بایگانی برچسب‌

دشنام‌گویی

چگونه به «مسی» فحش ندهیم؟!

فحش و دشنام‌گویی یکی از راه‌های بیان عواطفی منفی مانند خشم، نفرت، ترس و حسادت است و کم و بیش در همة عصرها و ملت‌ها و حتی در بین حیوانات هم بوده است؛ اما به جهت پیامدهایی…