بایگانی برچسب‌

راهکارهای مقابله با خودکشی

راهکارهای مقابله با خودکشی

اگر به این اصل ایمان و اعتقاد داشته باشیم که هیچ‌کس فطرتاً و ذاتاً منحرف متولد نمی‌شود و اگر بپذیریم که پیشگیری مهم‌تر از درمان است؛ پس باید با در نظر گرفتن اصول و…