بایگانی برچسب‌

راهکارها مواجهه و مقابله با هرزه‌نگاری

راهکارها مواجهه و مقابله با هرزه‌نگاری

یاد خدا از اساسی‌ترین اهرم‌های بازدارنده از گناه است. یاد پرودگار، در کنترل انسان و جلوگیری از سرکشی غرایز حیوانی او و ریشه‌کن‌ کردن گنا‌هان، چنان نقش و اثری دارد که هیچ…