بایگانی برچسب‌

زمینه‌های خیانت در سبک زندگی

زمینه‌های خیانت در سبک زندگی

نگرش‌های حاصل از مشاهده رفتارهای نامشروع در محیط خانوادگی در سنین پایین، بر تمایلات جنسی فرد در پیش و پس از ازدواج تاثیر می‌گذارد. هرچه فرد لیبرال‌تر باشد، نگرش او نسبت…