بایگانی برچسب‌

زندگی غربی

مروجان عمده سبک زندگی غربی

از میان شبکه های فارسی زبان متنوع که یاد شد، برخی شبکه‌ها مخاطب و تأثیرگذاری بیشتری بر سبک زندگی ایرانیان دارند. مهم‏ترین ضدارزش‏هایی که در این شبکه‌ها برای تغییر سبک…