بایگانی برچسب‌

ساده زیستی

ساده زیستی و مظاهر آن در قرآن و حدیث

پژوهش حاضر مشتمل بر پنج بخش با این موضوعات است: بخش اول،‌ بررسی زهد و ساده‌زیستی از نظر لغوی و اصطلاحی؛ بخش دوم، بررسی جایگاه زهد در قرآن و روایات