بایگانی برچسب‌

سبک‌های زندگی و جایگاه اجتماعی

سبک‌های زندگی و جایگاه اجتماعی

نخستین سنت پژوهش نظری در باب سبک‌های زندگی از دهۀ ۱۸۹۰ شکل گرفت؛ این سنت شامل الگوهایی است با چشم‌اندازهای مختلف که سبک‌های زندگی را به‌مثابۀ تجلّی روشن قشربندی اجتماعی…