بایگانی برچسب‌

سبک زندگی آزارگران

سبک زندگی آزارگران

حساسیت اجتماعی نسبت به آزارگری کودکان بیش از همه مربوط به والدین و آزارگران جنسی است. در ادامه به ویژگی‌های والدین آزارگر و نیز مردان و زنان آزارگر جنسی کودکان پرداخته…