بایگانی برچسب‌

سبک صحیح عزاداری و راهکارهای تحقق آن

سبک صحیح عزاداری و راهکارهای تحقق آن

گرچه در این مسیر برخی افراد به افراط و تفریط‌هایی دچار شدند، اما دانشمندانی نیز بودند که با تأکید بر حفظ و انجام این مراسم، بر ضرورت زدودن پیرایه‌ها از آن اصرار داشتند.…