بایگانی برچسب‌

سخت‌رویی روانی و سازگاری زناشویی

سخت‌رویی روانی و سازگاری زناشویی

در این مقاله، سازگاری زناشویی و رابطة آن با جنبه‌های گوناگون زندگی انسان‌ها را مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن شد که سـازگاری زناشویی در واقع بالابودن میزان تفاهم بین…