بایگانی برچسب‌

سلامت معنوی

پیشینه و تعریف سلامت معنوی

بسیاری از مطالعات میان معنویت و مـذهب تـفکیکی قائل نشده و برخی دیگر اگرچه اشـتراک عـمیقی بـین این دو مـفهوم در نـظر گرفته‌اند، آن‌هـا را یکـسان تلقی نمی‌کنند.

مولفه‌های سنجش سلامت معنوی

یکی از بهترین راه‌های آشنایی با ابعاد سلامت معنوی و نیز کسب خودآگاهی در این زمینه استفاده از پرسش‌نامه‌های روان‌شناختی است.

طبقه‌بندی عوامل استرس‌زا و تنش‌آفرین

استرس و اضطراب ارتباطی نزدیک با یکدیگر دارند، برخی از مؤلفههای استرسزا به عنوان علل اضطراب هم مطرح میشوند. در حقیقت، اضطراب به عنوان یکی از آثار آنی و شایع استرس به شمار…

بررسی کارکرد و نقش گزاره‌های معنویت و جلوه‌های ایمان در ارتقا و تعالی سبک زندگی در گفتگو با دکتر…

بستگی دارد شما زاویة دید روان‌شناس را چه نوع زاویه‌ای بدانید. روان‌شناسانی که قوی هستند یا خودشان را قوی می‌دانند، آنها جامعه را هم نادیده نمی‌گیرند. جامعه را از دو زاویة…