بایگانی برچسب‌

سلامت معنوی

پیشینه و تعریف سلامت معنوی

بسیاری از مطالعات میان معنویت و مـذهب تـفکیکی قائل نشده و برخی دیگر اگرچه اشـتراک عـمیقی بـین این دو مـفهوم در نـظر گرفته‌اند، آن‌هـا را یکـسان تلقی نمی‌کنند.

مولفه‌های سنجش سلامت معنوی

یکی از بهترین راه‌های آشنایی با ابعاد سلامت معنوی و نیز کسب خودآگاهی در این زمینه استفاده از پرسش‌نامه‌های روان‌شناختی است.

طبقه‌بندی عوامل استرس‌زا و تنش‌آفرین

استرس و اضطراب ارتباطی نزدیک با یکدیگر دارند، برخی از مؤلفههای استرسزا به عنوان علل اضطراب هم مطرح میشوند. در حقیقت، اضطراب به عنوان یکی از آثار آنی و شایع استرس به شمار…