بایگانی برچسب‌

سیاست افزایش جمعیت در ایران امروز

سیاست افزایش جمعیت در ایران امروز

موافقان افزایش جمعیت بیشتر مسئله ساختار سنی و توزیع و ترکیب جمعیتی را مد نظر دارند و بر اساس آسیب‌های ناشی از تغییرات تدریجی آن در سال‌های آینده بر موضع خود پافشاری…