بایگانی برچسب‌

طبقه اجتماعی

طبقه اجتماعی و الگوهای مصرف

موضوع این پژوهش بررسی رابطة میان طبقه اجتماعی و الگوهای مصرف میان افراد ۵۰-۱۵ ساله در شهر تهران بوده است.