بایگانی برچسب‌

علل و زمینه‌های خشونت اجتماعی

علل و زمینه‌های خشونت اجتماعی

علاوه بر علل عمومی و کلی ارتکاب جرم، اعم از علل درونی، بیرونی، ذاتی، اکتسابی و غیر آن‌که به‌تفصیل در کتاب‌های جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی کیفری و حقوق جزا عنوان شده (همان)؛…