بایگانی برچسب‌

عوامل افزایش سن ازدواج

عوامل افزایش سن ازدواج

تغییر نگرش دختران نسبت به ازدواج، دلیل دیگری بر تأخیر ازدواج در بین آنان است. در حیات مدرن، در نتیجه تجربه مدرنیته اعـم از اقـتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط جامعة ‌ایـرانی…