بایگانی برچسب‌

عوامل خودکشی

عوامل خودکشی

ناامیدی یک مؤلفة مهم در افسردگی، آسایش هیجانی و نیز یک عامل روان‌شناختی کلیدی در رفتارهای خودکشی است. ناامیدی شاید بهترین پیش‌بینی کنندة افکار خودکشی و رفتار خودکشی…