بایگانی برچسب‌

فرهنگ پاکیزگی

گذشت و قانون کامیون حمل زباله

بسیاری از افراد مانند کامیون‌های حمل زباله‌اند. آنان با انبوهی از زباله‌هایی مانند ناکامی، خشم، و ناامیدی در اطراف می‌گردند. وقتی آشغال در اعماق وجودشان تلنبار می‌شود،…