بایگانی برچسب‌

لذت گذشت یا جرأت ابراز وجود؟

لذت گذشت یا جرأت ابراز وجود؟

در این نوشتار مهارت گذشت و جرات‌مندی در قالب موقعیتی واقعی از زندگی روزمره به تصویر کشیده شده و دیدگاه اسلام نسبت به استفاده از این دو مهارت در موقعیت مذکور بیان شده…