بایگانی برچسب‌

محمد جواد فلاح

مصاحبه با آقای محمد جواد فلاح

یکی از معضلاتی که به دنبال گسترش شهرها در فرهنگ ايراني رواج پیدا کرده و گریبان‌گیر خیلی از خانواده‌‌هاست آپارتمان نشيني است. در این شماره بنابر این است که به سمت مسئله…