بایگانی برچسب‌

مدگرایی و سبک زندگی

مدگرایی و سبک زندگی

برخی بر این باورند که مدگرایی متفاوت از مدپرستی است، هرچند که در ادبیات پژوهشی، تفاوت خاصی میان این دو مفهوم ذکر نشده و مدگرایی بیشتر در معنای منفی آن که همان مدپرستی…