بایگانی برچسب‌

مصرف‌گرایی و سبک زندگی

مصرف‌گرایی و سبک زندگی

در مصرف‌گرایی نوین، ‌اشخاص بدون داشتن نیاز واقعی به دلایلی مانند رفتار متظاهرانه به خرید می‌پردازند و در پاره‌ای از اوقات قادر به کنترل خرید خود نیستند تا جایی که…