بایگانی برچسب‌

مصرف بهینه در آموزه های اسلامی

مصرف بهینه در آموزه های اسلامی

در این مقاله، «مصرف بهینه در آموزه‌های اسلامی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاصل بحث این بود که تعمق و تفکر در آیات و احادیث حکایت از آن دارد که نحوة مصرف پول، از درآمد…