بایگانی برچسب‌

منابع آب

نگاهی به وضعیت منابع آب در ایران و جهان

بروز خشکسالی باعث شده است که کشور به صورت جدیتری با مشکلات کمبود آب مواجه شود ؛ اما محدودیتهای منابع آب از یک سو و برداشت بیرویه از این منابع محدود و تخلیه ضایعات و…