بایگانی برچسب‌

نرگس و مهارت حل مسأله

نرگس و مهارت حل مسأله

وقتی این ماجرا را از این خانم شنیدم، نکته‌ای را دریافتم که تا آن روز به آن کمتر توجه کرده بودم و آن اهمیت مهارت حل مسأله در زندگی و حتی دینداری ماست؛ چنان‌که در بالا…