بایگانی برچسب‌

نهج البلاغه

بررسی مهارت های زندگی ازمنظرنهج البلاغه

امام علی(ع) در کتاب نهج البلاغه، بهترین و کاملترین مهارتهای زندگی را به مخاطبان خود آموزش می دهد. در نهج البلاغه و سخنان گهربار امام علی(ع)، به کرات نسبت به فراگیری و…