بایگانی برچسب‌

نگاهی به اصل تسخیر در جهان هستی

نگاهی به اصل تسخیر در جهان هستی

زمین برای انسان، آسایش و آرامش فراهم می‌کند. زمین و عناصرش رام بشر شده و این سیاره منجمد و بزرگ برای بشر خاضع شده است. گیاهان و درختان برای انسان، شادی می‌آفرینند. جهان…