بایگانی برچسب‌

نگاهی به اصول فقهی در ارتباط با محیط زیست

نگاهی به اصول فقهی در ارتباط با محیط زیست

شايد مکرر گفته باشيم که هر گاه انسان در سايه تعاليم الهي تربيت شود، هيچگونه مشکلي از ناحيه فعاليتهاي او براي طبيعت و ساير همنوعان ايجاد نميشود؛ اما با توجه به اينکه آيين…