بایگانی برچسب‌

نگاهی به روانشناسی محیط‌ زیست

نگاهی به روانشناسی محیط‌ زیست

روانشناسی محیط‌زیست، علم و روشی است که اثرگذاری و اثرپذیری بین «افراد» و «محیط فیزیکی خود» را در سطح فردی و گروه‌های کوچک بررسی می‌کند. این بررسی فرآیندهای بنیادی و…