بایگانی برچسب‌

نگاه به پول

نگاه به پول

رفتار انسان‌ها از نگاه آن‌ها تبعیت می‌کند. انسان هر بینشی داشته باشد متناسب با آن عمل خواهد نمود. ارتباط میان بینش و عمل، غیرقابل‌انکار بوده و وثیق و مستحکم است. ریشه…

نگاه به پول

یک فرد زاهد ممکن است اتومبیل خوب سوار شود، با لباس خوب ظاهر گردد و حتی باغ خوبی داشته باشد، اما هرگز به آن‌ها دل‌بسته نباشد. این وضعیت نشانهای هم دارد و آن اینکه فرد…