بایگانی برچسب‌

وحدت حوزه و دانشگاه

وحدت حوزه و دانشگاه

اتفاق و همدلی حوزه، به عنوان تجلی و نمود علوم و ارزش‌های دینی، و دانشگاه، به عنوان جایگاه علوم تجربی، زمینه‌ساز وحدت همه‌ آحاد جامعه و منشأ خیرات و برکات فراوان برای امت…