بایگانی برچسب‌

پژوهش و دانشگاه؛ موانع و راهکارها

پژوهش و دانشگاه؛ موانع و راهکارها

دانشگاه و مراکز ‌آموزش عالی، تولیدکننده تفکرات و ایده‌ها در جامعه‌اند. اغلب ایده‌های جدید حاصل پژوهش‌های مستمر و نظام‌مندی است که در دانشگاه با سه هدف عمده توسعه و گسترش…