بایگانی برچسب‌

پیامدهای طلاق

پیامدهای طلاق

طلاق آثار و پیامدهای عمیق اقتصادی، اجتماعی، روانی، قانونی و والدینی در مردان وزنان مطلقه و فرزندان طلاق دارد. بسیاری از بررسی‌های انجام شده، از رابطه بین طلاق با اعتیاد،…