بایگانی برچسب‌

پیشینه عزاداری در اسلام

پیشینه عزاداری در اسلام

عزاداری برای شهدا در اسلام سابقه ای دیرین دارد و از اخبار و گزارش های تاریخی چنین برمی آید که پیامبر(ص) نیز آن را تأیید کرده، در برگزاری آن همت می گماشت.