بایگانی برچسب‌

کودک‌آزاری

کودک‌آزاری

کودک‌آزاری شامل بـدرفتاری جسمی، عاطفی، جنسی، بی‌توجهی‌ یا غفلت، بهره‌کشی اقتصادی یا‌ سایر‌ انواع بهره‌کشی توسط کسانی اسـت که در مقام مسئولیت، اعـتماد یـا قدرت قرار…