بررسی اثر بخشی آموزش تغییر سبک زندگی در ارتقای سلامت عمومی و رضایت زوجین دارای ناسازگاری زناشویی

پدیدآور: الناز حسینی کامکار مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم انسانی سال ارائه: ۱۳۹۲

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی در ارتقای سلامت عمومی و رضایت زوجین ۲۵ تا ۳۵ سال دارای ناسازگاری زناشویی بود. با توجه به پژوهشهای اندک و متناقضی که در این زمینه وجود دارد، این مطالعه و مطالعات بعدی میتواند راهگشایی جهت ارائه یک برنامه پیشگیری کننده برای اصلاح و استاندارد کردن سبک زندگی و عاملی برای ارتقای سلامت آنها باشد.

پس از نمونهگیری و گمارش تصادفی گروه آزمایش (که شامل ۱۸ زن، ۱۸ مرد) و گروه گواه (۱۸ مرد، ۱۸ زن) آزمونهای رضایت زناشویی، سلامت عمومی و سبک زندگی اسلامی به عنوان پیش آزمون اجرا شد و سپس مداخله تغییر شیوه زندگی به مدت ۶ جلسه گروهی به همراه ۳ جلسه فردی که در هفته ۲ جلسه اعمال شد، مدت برنامه: ۱۵ ساعت و بعد از اتمام جلسات آموزشی دو گروه (آزمایش و گواه) به پرسشنامههای رضایت زناشویی، سلامت عمومی و سبک زندگی اسلامی تحت عنوان پس آزمون پاسخ دادند.

توصیه میشود که مشاوران و رواندرمانگران با استفاده از مداخله تغییر سبک زندگی برای ایجاد عزت نفس، اصلاح الگوهای ارتباطی زوجین و در کل رشد انسانی و متعاقب این کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سازگاری را در زوجین فراهم آورند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مداخله تغییر سبک زندگی در افزایش سلامت عمومی و کارکرد اجتماعی زوجین ناسازگار تأثیر معناداری دارد.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.