رابطه ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های هویت، احساس تنهایی با وابستگی به تلفن همراه در دانش‌آموزان

پدیدآور: طاهره جعفری مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی – دانشگاه رازی سال ارائه: ۱۳۹۳

دسترسی به تلفن همراه پدیده‌ای رو به گسترش است. همزمان با استفاده روزافزون و گسترده از تلفن همراه، شاهد نوعی وابستگی در نوجوانان هستیم. این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های هویت و احساس تنهایی با وابستگی به تلفن همراه در دانش‌آموزان متوسطه ( دوره‌ی اول و دوم) شهر قروه انجام شد. پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری، کلیه دانش‌آموزانی که در سال تحصیلی ۹۲-۹۳ مشغول به تحصیل بودند را شامل می‌شود. نتایج پژوهش نشان داد که میان متغیرهای تجربه‌پذیری، سازگاری، وظیفه‌شناسی، تنهایی، روان رنجوری، سبک هویت هنجاری و سبک هویت سردرگم و وابستگی به تلفن همراه، ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین بین دانش‌آموزان پسر و دختر از لحاظ وابستگی به تلفن همراه تفاوت معناداری وجود ندارد و متغیرهای برون‌گرایی، تجربه‌پذیری، وظیفه‌شناسی و سبک هویت هنجاری در پیش‌بینی وابستگی به تلفن همراه تأثیرگذار است. با توجه به اینکه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویت، قادر به پیش‌بینی وابستگی به تلفن همراهند، ضروری است معلمان و مربیان و همچنین والدین، این موارد را در وابستگی دانش‌آموزان به تلفن همراه مدنظر قرار دهند.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.